AUTOMARG motokola-kontakt AUTOMARG-reklamní-banner
Košík: 0 položek Úvodem Akce Motokola Doprava News O nás

Online translation:

Motokola a příslušenství

Obchodní podmínky Automarg.cz (dále jen VOP)


1.Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je www.automarg.cz, jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
  a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument ceny přepravy, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu spotřebiteli informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než v České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

2.Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketingu, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu: Motokola výroba s.r.o., Klíny 51, Brno, 61500. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

3.Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem telefonických objednávek v pracovní dny po-pá: od 8:00 do 17:00, v sobotu od 8:00 do 11:30.

4.Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Cena produktu po objednání může být změněna pouze se souhlasem kupujícího a po dohodě s ním. Nesouhlasí-li kupující se změněnou cenou produktu, může od kupní smlouvy odstoupit. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné a více kusé zásilky apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob.

5.Objednávání

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
  a)prostřednictvím elektronického obchodu na www.automarg.cz (dále jen „e-shop“),
  b)elektronickou poštou na adrese: obchod@automarg.cz,
  c)telefonicky nebo osobně.

Při každém ze způsobů objednávky je nutné uvést veškeré potřebné informace o kupujícím tj.jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, dodací adresu a dostupný telefon/mobil příp. také e-mail.
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod, tyto objednávky jsou vyřizovány přednostně.

6.Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich internetových stránkách. Zákazník spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako spotřebitel (nepodnikatel).
Spotřebiteli se vrací finanční částka podle lhůty ode dne zakoupení ve výši:
  • při vrácení zboží do 14 dnů - celá částka za zakoupené zboží
  • při vrácení zboží do 30 dnů - částka za zakoupené zboží snížená o storno poplatek ve výši 30%
  • při vrácení zboží déle než do 30 dnů - částka za zakoupené zboží snížená o storno poplatek ve výši 50% Každé vracené zboží po 14 denní lhůtě je posuzováno individuálně, a některé vrácené zboží nemusí byt přijato vůbec.

Zboží musí kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu a ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč.zák.). Právo vrácení zboží je platné za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním obalu, který je NEPOŠKOZENÝ a není NEPATŘIČNĚ POLEPENÝ (jiné než průhledné samolepicí pásky), dále je NEZAŠPINĚNÝ a BEZ ZNÁMEK NEŠETRNÉHO ROZBALENÍ. Vracené elektro zboží tj.cívky, svíčky, čidla, lambda sondy, zapalovací kabely atd., bude posuzováno jako reklamace, jelikož nelze bez důkladného proměření určit připadné poškození zkratem nebo přepětím. Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí, nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží nebo obalu. Zboží s porušenou plombou nebo pečetí bude považováno za zboží použité. V případě odesílání zásilky zpět sběrným nebo výměnným balíkem nesmí být nic dále nalepováno na původní obal (adresní štítky apod.).
Nezodpovídáme za špatnou montáž nebo demontáž dílů (veškeré díly zakoupené na www.automarg.cz jsou určené pro montáž v odborném autoservise).

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
  • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
  • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali bude čerpáno pro další nákup.

Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží má dodavatel povinnost vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a zároveň dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu.
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Motokola výroba s.r.o., Klíny 51, Brno, 61500
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

7.Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  a) platba v hotovosti při nákupu s osobním vyzvednutím zboží,
  b) platba předem bankovním převodem (po předchozí domluvě),
  c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

8.Dodací podmínky

  a) Při osobním odběru může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
  b) Zboží je možno kupujícímu v ČR Českou poštou s.p.. Zboží skladem je expedováno od 1 do 4 pracovních dnů (zaleží v jakém městě se zboží momentálně nachází) a přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv v ČR do 24 hodin v pracovní dny od momentu kdy zásilka dorazí na svozové místo daného dopravce. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceny dopravy naleznete v sekci Doprava.
  c) Při zasílání zboží na Slovensko je možno taktéž využít Českou poštou s.p.. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceny dopravy naleznete v sekci Doprava.
  d) Dodací lhůta začíná běžet od okamžiku kdy je objednávka prodávajícím zpracována.
  e) Zboží je možné si vyzvednout přímo v Brně jen po-pá mezi 8-17h po telefonické domluvě.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@automarg.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu okamžitě zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Nevyzvednutá dobírka
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníkům, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku bude zaslána faktura s termínem úhrady k proplacení nákladů. Fakturovaná částka bude shodná s částkou poštovného na provedené objednávce. Pokud k proplacení nedojde, budou tyto náklady vymáhány soudní cestou. Při opětovném zaslání zboží dle požadavku zákazníka bude poštovné účtováno znovu a zasláno pouze s platbou převodem.

9.Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz. Reklamační řád).

10.Ceny přepravy

Vyhrazujeme si právo změnit cenu dopravy a přepravce bez předešlého upozornění zákazníka (překročená váha nebo nadrozměrný a více kusý balík)
Osobní odběr v Brně po tel. dohodě - 0,- Kč
Doprava ostatního příslušenství (vč.náhradních dílů, pláštů atd.), Česká pošta, dobírka - 150,- Kč
Doprava motorových nástaveb (jedná se o 2 obchodní balíky), Česká pošta, dobírka - celkově 300,- Kč
Doprava motokol, Česká pošta, dobírka - 500,- Kč

11.Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2013 a jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.automarg.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Tento obchod a jeho Obchodní podmínky spolu s Reklamačním řádem byly dne 15.1.2013 zkontrolovány Českou obchodní inspekcí (ČOI) a po jejich doporučení drobně opraveny tak, že byly shledány a doporučeny jako vyhovující.

 FAQ  - nejčastěji kladené dotazy
Informace o motokolech
Rychlá poptávka
Váš email:
Vaše telefonní číslo:
Popis dotazu na produkt:
Nejprodávanější

Copyright © 2012-2018 AUTOMARG.CZ

Obchodní podmínky | Reklamační řád

Objednávky, dotazy: info (zavináč) automarg.cz

Created by AUTOMARG.CZ | SEO webu sledujíSEO nástroje.cz