AUTOMARG motokola-kontakt AUTOMARG-reklamní-banner
Košík: 0 položek Úvodem Akce Motokola Doprava News O nás

Online translation:

MENU

Obchodní podmínky Automarg.cz (dále jen VOP)


Obchodní podmínky spolu s Reklamačním řádem byly dne 25.5.2018 zkontrolovány Českou obchodní inspekcí (ČOI) a po jejich doporučení drobně opraveny tak, aby byly shledány a doporučeny jako vyhovující.1.Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je www.automarg.cz, jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
  a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument ceny přepravy, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva.
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu spotřebiteli informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než v České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši a závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

2.Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketingu, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu: Motokola výroba s.r.o., Klíny 51, Brno, 61500. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

3.Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Příjem telefonických objednávek v pracovní dny po-pá: od 8:00 do 17:00, v sobotu od 8:00 do 11:30.

4.Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb. Cena produktu po objednání může být změněna pouze se souhlasem kupujícího a po dohodě s ním. Nesouhlasí-li kupující se změněnou cenou produktu, může od kupní smlouvy odstoupit. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné a více kusé zásilky apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob.

5.Objednávání

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
  a)prostřednictvím elektronického obchodu na www.automarg.cz (dále jen „e-shop“),
  b)elektronickou poštou na adrese: obchod@automarg.cz,
  c)telefonicky nebo osobně.

Při každém ze způsobů objednávky je nutné uvést veškeré potřebné informace o kupujícím tj.jméno a příjmení nebo název firmy, přesnou adresu fakturace, dodací adresu a dostupný telefon/mobil příp. také e-mail.
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod, tyto objednávky jsou vyřizovány přednostně.

6.Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží a využije-li spotřebitel toto právo odstoupení od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodejci oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali bude čerpáno pro další nákup.

Zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato.

Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Dle ust. § 1832 odst.4 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal. Právo vymezení nákladů, které může prodávající po spotřebiteli vyžadovat je stanoveno v § 1831 odst.2 až § 1833 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále NOZ). Dle ust. § 1831 odst.2 NOZ, prodávající může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto zákonem. Prodávající tedy může po spotřebiteli požadovat peněžní částku související se snížením hodnoty vráceného zboží. Dle ust. § 1833 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, spotřebitel odpovídá prodejci pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud prodávající nesdělil spotřebiteli informace podle ustanovení § 1820 odst.1 písm.f).
Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:
Motokola výroba s.r.o., Klíny 51, Brno, 61500, příp.lze oznámení o odstoupení od smlouvy poslat na náši emailovou adresu uvedenou v sekci "O NÁS".
Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

7.Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  a) platba v hotovosti při nákupu s osobním vyzvednutím zboží,
  b) platba předem bankovním převodem (po předchozí domluvě),
  c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné.
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

8.Dodací podmínky

  a) Při osobním odběru může zboží převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
  b) Zboží je možno kupujícímu v ČR Českou poštou s.p.. Zboží skladem je expedováno od 1 do 4 pracovních dnů (zaleží v jakém městě se zboží momentálně nachází) a přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv v ČR do 24 hodin v pracovní dny od momentu kdy zásilka dorazí na svozové místo daného dopravce. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceny dopravy naleznete v sekci Doprava.
  c) Při zasílání zboží na Slovensko je možno taktéž využít Českou poštou s.p.. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Ceny dopravy naleznete v sekci Doprava.
  d) Dodací lhůta začíná běžet od okamžiku kdy je objednávka prodávajícím zpracována.
  e) Zboží je možné si vyzvednout přímo v Brně jen po-pá mezi 8-17h po telefonické domluvě.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@automarg.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu okamžitě zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Nevyzvednutá dobírka
Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníkům, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku bude zaslána faktura s termínem úhrady k proplacení nákladů. Fakturovaná částka bude shodná s částkou poštovného na provedené objednávce. Pokud k proplacení nedojde, budou tyto náklady vymáhány soudní cestou. Při opětovném zaslání zboží dle požadavku zákazníka bude poštovné účtováno znovu a zasláno pouze s platbou převodem.

9.Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz. Reklamační řád).

10.Ceny přepravy

Vyhrazujeme si právo změnit cenu dopravy a přepravce v případě překročení váhy, nadrozměrnosti anebo více kusého balíku (tj.v případech nemožnosti stanovení ceny předem). V tomto případě ovšem bude zákazník informován, aby mohl cenu dopravy dodatečně schválit anebo se mohl rozhodnout, že smlouvu o koupi neuzavře.
- Doprava motokol, TopTrans, dobírka ČR: 500 Kč
- Doprava motorových nástaveb, GLS/DPD, dobírka ČR: 273 Kč
- Doprava motorových nástaveb, GLS/DPD, platba předem ČR: 250 Kč
- Doprava motorových nástaveb, Zásilkovna, dobírka ČR: 153 Kč
- Doprava motorových nástaveb, Zásilkovna, platba předem na účet ČR: 130 Kč
- Doprava motorových nástaveb, Česká pošta, balík do ruky, dobírka, ČR: 350 Kč
- Doprava motorových nástaveb, Česká pošta, balík na poštu, dobírka, ČR: 300 Kč
- Doprava ostatního příslušenství, GLS/DPD, dobírka ČR: 173 Kč
- Doprava ostatního příslušenství, GLS/DPD, platba předem ČR: 150 Kč
- Doprava ostatního příslušenství, Zásilkovna, dobírka ČR: 103 Kč
- Doprava ostatního příslušenství, Zásilkovna, platba předem na účet ČR: 80 Kč
- Osobní odběr v Brně po domluvě: zdarma
Doprava na Slovensko:
- SLOVENSKO Doprava motokol, TopTrans dobírka: 650 Kč
- SLOVENSKO Doprava motorových nástaveb - GLS/DPD, dobírka ČR: 473 Kč
- SLOVENSKO Doprava motorových nástaveb - GLS/DPD, platba předem ČR: 450 Kč
- SLOVENSKO Doprava motorových nástaveb - Zásilkovna, dobírka ČR: 193 Kč
- SLOVENSKO Doprava motorových nástaveb - Zásilkovna, platba předem ČR: 170 Kč
- SLOVENSKO Doprava ostatního příslušenství - GLS/DPD, dobírka ČR: 283 Kč
- SLOVENSKO Doprava ostatního příslušenství - GLS/DPD, platba předem ČR: 260 Kč
- SLOVENSKO Doprava ostatního příslušenství - Zásilkovna, dobírka ČR: 163 Kč
- SLOVENSKO Doprava ostatního příslušenství - Zásilkovna, platba předem ČR: 140 Kč

11.Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.6.2018 a jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako dokument na www.automarg.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak nejdříve doporučujeme Kupujícímu využít kontakt na prodejce pro vyřešení nastalé situace.

 FAQ  - nejčastěji kladené dotazy
Informace o motokolech
Nejprodávanější

Copyright © 2012-2021 AUTOMARG.CZ

Obchodní podmínky | Reklamační řád

Objednávky, dotazy: info (zavináč) automarg.cz

Created by AUTOMARG.CZ | SEO webu sledujíSEO nástroje.cz